Mål i form av begrepp och uppgifter

Nedan finns två listor. Den första innehåller de begrepp och resultat man ska lära sig uppdelat på de olika kapitlen och den andra de problem man ska klara av att lösa. Klicka på en länk i vänsterspalten för att bara se begrepp och resultat för ett visst kapitel.

Centrala begrepp och resultat

BegreppKapitel
Begreppet matris.2
Operationerna matrisaddition och multiplikation med skalär samt räknereglerna för dessa.2
Multiplikation mellan matris och vektor.2
Matrismultplikation inklusive räkneregler.2
Transponat av matris samt symmetrisk matris.2
Determinant för 2x2-matris och 3x3-matris.2
Tolkning av determinant som area respektive volym.2
Begreppen identitetsmatris och invers till en matris.2
Existens och formel för invers till 2x2-matris.2


Viktiga problemstyper

ProblemtypKapitel
Addera matriser.2
Multiplicera en matris med en vektor.2
Avgöra när man kan multiplicera två matriser och räkna ut produkten.2
Lösa enkla matrisekvationer med hjälp av matrisalgebra.2
Beräkna transponatet av en matris.2
Beräkna determinanten av en 2x2-matris och 3x3-matris.2
Beräkna arean av parallellogrammet som två vektorer i planet spänner upp.2
Beräkna volymen av parallellepipeden som tre vektorer i rummet spänner upp.2
Avgöra orienteringen av tre vektorer i rummet.2
Använda räknereglerna för determinant för att beräkna determinanten utan att använda formeln från definitionen.2
Bestämma inversen till 2x2-matris.2