Index med länkar

Tabellen nedan innehåller alla de viktigaste begreppen och termerna ifrån boken med engelsk översättning. Klicka på en term för att komma till Wikipedias svenska respektive engelska förklaring. En del saknar förklaring i Wikipedia och då hamnar du på en generell sida. Speciellt gäller det den svenska versionen.Klicka på någon av länkarna till vänster för att se bara termer relevanta för ett visst kapitel.

SvenskaEngelskaKapitel
affin avbildningaffine map3
avstånddistance1
bakåtsubstitutionback substitution5
basbasis7
basbytechange of basis7
bassatsenmatrix relative to bases3;4
Cauchy-Schwarz olikhetCauchy–Schwarz inequality4
cykelcycle9
determinantdeterminant2;6
diagonaliserbardiagonalizable matrix8
dimensiondimension7
egenvektoreigenvector8
egenvärdeeigenvalue8
ekvationequation5
elementär matriselementary matrix5
elementär radoperationelementary row operation5
enhetsvektorunit vector1
enkel vägsimple path9
fri kolumnfree column5
fördelningdistribution9
fördelningsvektordistribution vector9
GausseliminationGaussian elimination5
geometrisk vektoreuclidean vector1
graddegree9
grafgraph9
grannarneighbourhood9
grannmatrisadjacency matrix9
homogenlösninghomogeneous solution5
homogent ekvationssystemhomogeneous system5
högerorienteradright-hand orientation1
ickeperiodisknon-periodic9
identitetidentity2
identitetsmatrisidentity matrix2
inre produktinner product4
inversinverse2;5
isometriisometry7
kantedge9
karakteristiska ekvationencharacteristic equation8
koefficientmatriscoefficient matrix5
kofaktorcofactor6
kolumnercolumn2
konjugerade matriserconjugation6
koordinatercoordinates1;7
koordinatsystemcoordinate system1
kryssproduktcross product1
kurvanpassningcurve fitting5
linjeline1
linjär avbildninglinear map3
linjära ekvationssystemSystem of linear equations5
linjärkombinationlinear combination1;4
linjärt beroendelinear dependence7
linjärt oberoendelinear independence7
längdlength1
MarkovkedjaMarkov chain9
matrismatrix2;4
matrisadditionmatrix addition2;4
matrisavbildningmatrix transformation3;4
matrisekvationmatrix equation5
matrisinversinverse matrix2;5
matrismultiplikationmatrix multiplication2;4
minsta kvadratlösningleast square solution5
nodvertex9
nollmatriszero matrix2
nollvektornzero vector1
normalsurface normal1
normalvektorsurface normal1
ON-basorthonormal basis1
ON-matrisorthogonal matrix7
orienteringorientation1
ortogonal projektionorthogonal projection1
ortogonalaorthogonal1;4
ortonormal basorthonormal basis7
parallellaparallel1
parallellepipedparallelepiped1
parallellogramparallelogram1
parallellområdeparallelotope6
parameterparameter1
partikulärlösningspecific solution5
permutationpermutation6
pivotelementpivot element5
pivotkolumnpivot column5
planplane1
potens (av matris)powers of matrix2
Pythagoras satsPythagorean theorem4
raderrows2;4
radoperationrow operation5
radvektorrow vector4
reducerad trappstegsformreduced row echelon form5
residualvektorresidual vector5
riktad grafdirected graph9
riktningsvektordirection vector1
rotationrotation3
sammanhängandeconnected graph9
sammansättningfunction composition3
Sarrus regelrule of Sarrus2
sfärsphere1
skalärscalar1;4
skalärproduktdot product1;4
skjuvningshear mapping3
slumpvandringrandom walk9
slutnodhead9
slutpunktterminal point1
spannetspan1
speglingreflection1
spektralsatsspectral theorem8
spänner uppspans1
standardbasenstandard basis4
starkt sammanhängandestrongly connected9
startnodtail9
startpunktinitial point1
stationär fördelningstationary distribution9
stokastisk matrisstochastic matrix9
svagt sammanhängandeweakly connected9
symmetrisk matrissymmetric matrix2;4
totalmatrisaugmented matrix5
translationtranslation3
transponatrranspose1;4
trappstegsformrow echelon form5
triangulär matristriangular matrix5
trivial lösningtrivial solution5
tupeltuple4
tvådelad grafbipartite graph9
underliggande grafunderlying graph9
undertriangulär matrislower triangular matrix5
vektorvector1;4
vektoradditionvector addition1;4
vektorproduktcross product1
vinkelangle4
vägpath9
vänsterorienteradleft-hand orientation1
yttre produktOuter product4
överbestämtOverdetermined system5
övergångsmatrisTransition matrix9
övertriangulär matrisupper triangular matrix5